Duyuru

Danıştay 8. Dairesi Kararına İstinaden 2019 Yılı Ek Akademik Teşvik Süreci

Son Güncelleme Tarihi : 30.05.2023 14:03
Değerli Öğretim Elemanları,
Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinin yürürlük maddesinin iptaline ilişkin olarak Danıştay 8. Dairesinde görülen davada, Mahkemenin 14/9/2022 tarihli ve E:2020/915, K:2022/4725 sayılı kararı ile “17/01/2020 tarihli ve 31011 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Akademik Teşvik Ödeneği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 7’nci maddesinde yer alan ‘Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer’ düzenlemesi ile dava konusu edilen Yönetmelik hükmüyle getirilen kriterlerin geçmişe etkili olarak uygulanacağı ve bu Yönetmelik yürürlüğe girmeden önce yapılmış çalışmaların da bu kapsamda değerlendirileceği; bu durumda geçmişe etkili olacak şekilde hukuka aykırı düzenleme yapıldığı ve ilgililerin haklı beklentileri doğrultusunda, bu konuda bir geçiş hükmünün öngörülmesi gerekirken herhangi bir geçiş hükmüne de yer verilmediği anlaşıldığından bahse konu Yönetmelik maddesinin hukuka uygun olmadığı” gerekçesiyle iptal kararı verilmesi sonucunda konunun Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 15.02.2023 tarihli toplantısında incelendiği ve 2019 yılı içerisinde yapılan akademik çalışmalara ilişkin olarak ilgililere başvuru imkanı tanınmasının uygun bulunduğu Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ilgi yazısı ile bildirilmiştir. İlgililere başvuru imkânı tanınması kararına istinaden;
Buna göre 2019 yılında gerçekleştirilen faaliyetlere yönelik olarak 2020 yılındaki başvurularında aşağıdaki hususlar nedeniyle puanı 30’un altında olduğu için başvuru yapmamış, Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu Kesin Karar sonuçlarına göre toplam puanı 30’un altına düşmüş veya toplam puanların da düşüş olan öğretim elemanlarının ek’te verilen takvim ve esaslara uygun olarak başvurularını MUYBİS üzerinden Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına gerçekleştirmeleri rica olunur.

Yönetmelik değişikliğine neden olan maddeler şunlardır;

1- Sunulan bildirilerin yarıdan fazlası Türkiye dışından olmaması nedeniyle başvuruya eklenemeyen veya geçersiz sayılan bildirisi olan öğretim elemanları
2- İlgili yılda Editör Kurulu Üyeliği faaliyeti bulunmasına rağmen başvurularına bu faaliyetlerini ekleyemeyen öğretim elemanları
3- SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleleri için Yönetmelik düzenlemesi ile uygulanan hesaplama yöntemi değişikliği nedeniyle önceki yönetmeliğe göre daha düşük puan almış öğretim elemanları.
4- Değerlendirmeye alınan proje tiplerinde yer alan değişiklikler 

 
2019 YILI EK AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURU TAKVİMİ
8 Mayıs 2023 Akademik teşvik ödeneği başvuru takviminin ilan edilmesi
8 – 17 Mayıs 2023 Öğretim elemanlarının akademik faaliyetlerine ilişkin örnek kanıt ve belgeler ile birlikte ilgili Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonlarına başvuru yapması.*
18–24 Mayıs 2023 Öğretim elemanlarınca yapılan başvurular her bölüm, anabilim veya anasanat dalı bünyesinde kurulan Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından incelenmesi işleminin tamamlanması
25–29 Mayıs 2023 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun hazırladığı karar tutanağı, değerlendirme raporu ve puan tablosunun imzalı olarak rektörlüğe bağlı bölümlerde bölüm başkanı, fakültelerde dekan, enstitü/konservatuvar/yüksekokullarda müdür tarafından onaylanmış olarak Akademik Teşvik sekreteryasına gönderilmesi.
30 Mayıs–9 Haziran 2023 Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu tarafından alınan başvuru ve başvuru değerlendirme kararlarının Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi.
12 Haziran 2023 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunca yapılan değerlendirme sonuçlarının üniversite web sayfasında ilan edilmesi.
13 – 16 Haziran 2023 Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından ilan edilen kararlara yazılı olarak itiraz dönemi.
19- 22 Haziran 2023 İtirazların Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu tarafından değerlendirilerek kesin kararın verilmesi.
23 Haziran 2023 Akademik Teşvik Ödeneği almaya hak kazanan öğretim elemanlarına ait kesin listelerin üniversite web sayfasında ilan edilmesi.
 
NOT:
a. YÖKSİS sistemi 2019 yılına ait faaliyetleri puanlamaya açık olmadığından dolayı faaliyet puanları yukarıda verilen yönetmeliğe uygun bir şekilde başvuran tarafından hesaplanarak beyan formuna yazılacaktır.
b. İlgili yıl itibari ile akademik teşvik ödeneğinden faydalanan araştırmacıların tekrardan tüm yılın teşvik başvurusunu göndermesine gerek yoktur. Bunun için 2019 YÖKSİS başvuru çıktısı dikkate alınacaktır. Sadece yukarıda belirtilen yönetmelikte değişiklik yapılmış olan maddeler için ilgili evrakların gönderilmesi yeterlidir. Bu nedenle başvuru usul ve esaslar ile ilgili dosyada faaliyet türlerinin altına "yalnızca toplam puanı 30’un altında kaldığı için ilgili dönemde başvurusu yapılmayan" şeklinde ibare konmuştur.
Yayınlayan : bap.mu.edu.tr Tarih : 04.05.2023 14:02
Okunma Sayısı : 2396