Duyuru

2022-2023 Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları (Güz YY)

Son Güncelleme Tarihi : 23.07.2022 00:29
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
Üniversitemize 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Yarıyılında genel not ortalamasına göre kurumlararası yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 

A-BAŞVURU
 
Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri *(Tıp Fakültesi hariç)
Başvuru Tarihleri                   :
01-12 Ağustos 2022
Sonuçların İlanı                      : 02 Eylül 2022
Sonuçlara İtiraz                      : 05-06 Eylül 2022
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 12-14 Eylül 2022
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 15-16 Eylül 2022      
 
Tıp Fakültesi  Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri**
Başvuru Tarihleri                   :  
25 Temmuz-03 Ağustos 2022
Sonuçların İlanı                      :  09 Ağustos 2022
Sonuçlara İtiraz                      : 10-11 Ağustos 2022
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       :  18-19 Ağustos 2022
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  :  22 Ağustos 2022
 

Başvuru Şekli
*Başvurular, başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz internet sayfasından online yapılacak olup gerekli belgeler öğrenciler tarafından taranarak sisteme yüklenecektir.  
 
Zorunlu Yabancı Dil (İng-Alm) Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı:
 
Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı hariç %100 veya % 30 yabancı dilde eğitim yapan Bölüm ve Programlara başvuru yapacak adaylar için:
18-19 Ağustos 2022
 
Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı başvuru yapacak adaylar için:
04 Ağustos 2022
 
Yabancı Diller Yüksekokulunda yüz yüze yapılacaktır.
                                                                                                                              
 
Başvuru Yapılacak Yerler: Başvurular
https://obs.mu.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresine online yapılacaktır.
 

B-KABUL ŞARTLARI
 
1. Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılır.

2. Örgün Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş için adayların;
a) Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda almaları gereken bütün derslerini başarmış olmaları,
b) Tıp Fakültesine yatay geçiş yapacaklar hariç, Yatay geçiş yapacakları yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,80 olması,
c) Tıp Fakültesi için yatay geçiş yapacakları yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 3.50 olması, öğrenim görmekte olduğu fakülte müfredatında yer alan derslerin en az % 80’inin  Üniversitemiz Tıp Fakültesi eğitim-öğretim programı ile örtüşüyor olması, Öğrenci kabulünün yatay geçiş değerlendirme puanına (DP) göre yapılması, değerlendirme puanının eşit olması halinde adayların ilgili programa kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı yüksek olan adaya öncelik verilmesi,
Tıp Fakültesi yatay geçiş başvuruları ve değerlendirmeleri “
Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kılavuzu”na göre yapılır.
 
3. Açık ve uzaktan öğretim programlarından yatay geçiş için adayların;
a) Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda almaları gereken bütün derslerini başarmış olmaları gerekir.
b) Yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 3,20 olması gerekir.
c) Normal ve İkinci öğretim programlarından yatay geçiş için başvuru yapan adaylar yerleştirildikten sonra boş kalan kontenjanlara, açık ve uzaktan öğretim programlarından başvuru yapan adaylar yerleştirilir.

4. Değerlendirmeler 4’lük not sistemine göre yapılır. Not Belgesinde (transkript) dörtlük not sistemine göre genel not ortalaması bulunmayan öğrencilerin not dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
a) Tıp Fakültesi için başvuran adayların kabulünde kullanılan, ilgili programa kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ve akademik ortalamaları dikkate alınarak hesaplanan  yatay geçiş değerlendirme puanı (DP) aşağıdaki formüle göre hesaplanarak bulunur.
Yatay geçiş değerlendirme puanı (DP)
X=Öğrencinin yerleştiği programa kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı
Y=İlgili programın adayın kaydolduğu yıldaki taban puanı (okul birincisi ve ek yerleştirmeler hariç)
Z=4’lük not sistemine göre adayın genel not ortalaması
Yatay Geçiş Değerlendirme puanı (DP)= [(X/Y)x80]+(Zx5)

5- Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapılan bölüm/programlara başvuran adayların;
 a) Öğretim dili %100 yabancı dil olan bölüm ve programlara yatay geçiş için %100 yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarda, öğretim dili %30 yabancı dil olan bölüm ve programlara yatay geçiş için öğretim dili %100 veya %30 yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarda öğrenim görüyor olması,
b) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile adayın öğrenim gördüğü üniversitede aldığı yabancı dil hazırlık programı eğitiminin yeterli kabul edilmesi,
c) Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilanda belirtilen tarihlerde yapılacak yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavından veya ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL sınavlarından veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından aşağıda belirtilen puanları veya eşdeğer puanı alması,
-Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Almanca Öğretmenliği Bölümleri ile Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%30 İngilizce) Bölümlerine 70 puan,
- Mühendislik Fakültesinin bütün Bölümleri, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) Bölümü, Tıp Fakültesi (İngilizce), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) Bölümü, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Bölümüne 65 puan,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (%30 İngilizce) Bölümlerine, Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (%30 İngilizce) Bölümüne 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan almış olması,
d) Adayın (a) bendindeki şartları taşıması (b) ve (c) bendlerinden herhangi birisi ile yabancı dil hazırlık programında başarılı olduğunu belgelendirmesi
 
6. Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almamış olmaları.
 
7. Yurt dışından Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen adayların;
 
a) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekir.
b) Yükseköğretim kurumları sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Mühendislik, Teknoloji (Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hariç), Mimarlık, Eğitim fakültelerindeki programlar için öğrencilerin üniversiteye yerleştiği yıldaki YKS kılavuzunda ilgili program için aranan başarı sırasını sağlamaları gerekir.
c) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencilerin üniversiteye yerleştiği yıldaki ÖSYM’ nin yaptığı sınavlarda ön lisans programları için TYT’de 150 veya daha fazla, lisans programları için LYS/AYT/YDT’de ilgili puan türünde 2020 yılı için 170 veya daha fazla puan, 2021/2019/2018/2017/2016 yılları için 180 veya daha fazla puan, ya da yurtdışı sınavlarda eşdeğer puan almaları gerekir.
d) Öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğer program olması gerekir.
  
8- İkinci Öğretim Programından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adaylar öğrenim gördüğü en son yarıyılda %10’luk başarı dilimi içinde olmaları gerekir.
 

C- GEREKLİ BELGELER
 
1- 
Başvuru dilekçesi. (İmzalı)
 
2- Adayın kayıtlı olduğu üniversitede aldığı bütün dersleri, bu derslerdeki başarı durumunu genel akademik not ortalamasını gösteren onaylı not belgesi (transkript).
 
3- Adayın disiplin cezası almadığına ilişkin onaylı belge.
 
4- ÖSYM ya da yurtdışı eşdeğer Sınav Sonuç Belgesi
 
5- Meslek Yüksekokulları için meslek stajını yapıp, yapmadığına dair onaylı belge.
 
6- İkinci öğretimden normal öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların yarıyıl sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin onaylı belge.
 
7- Onaylı öğrenci belgesi.
 
8- %100 veya %30 Yabancı dilde eğitim yapılan bölüm ve programlara yatay geçiş için başvuru yapacak adayların
a) %100 veya %30 Yabancı dilde eğitim yapılan bölüm ve programda öğrenim gördüğüne dair onaylı belge
b) Öğrenim görmekte olduğu Üniversitede Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimi aldığını ve eğitim bilgilerinin gösterir belge veya ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından alınan belge
c) Öğrenim görmekte olduğu Üniversitede aldığı zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimi “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre yabancı diller yönetim kurulu kararı ile yeterli görülmeyen veya ulusal / uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puan aldığını gösterir belgesi olmayan adayların ilanda belirtilen tarihlerde gireceği yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavında alacağı yeterlik belgesi
 
9- Yurt dışındaki (KKTC hariç) yükseköğretim kurumundan yatay geçiş başvurusu yapacak adayların,
a) Kayıtlı olduğu üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınma belgesi,
b) ÖSYM tarafından yapılan ÖSYS ve YKS’ de alınan TYT/LYS/AYT/YDT puanlarını ve başarı sıralamalarını gösterir belge.
 

Not: 1- İstenen belgeler, imzalı, elektronik imzalı veya e-devletten alınmış kare kodlu olmalıdır.
2- Eksik belge veya imzasız, onaysız dilekçe ve belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları onaylı ders içerikleri ile yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi 
kayıt anında teslim edeceklerdir.
 

*Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

*Üniversitemize ait taban puanlar için tıklayınız.

*İletisim Rehberi

*Üniversitemize Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri talep edilen başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere işlenmektedir.
Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 22.07.2022 10:19
Okunma Sayısı : 60746