Duyuru

2022-2023 Kurum İçi Yatay Geçiş Kontenjanları (Güz YY)

Son Güncelleme Tarihi : 22.07.2022 16:53
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
Üniversitemize 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı
Güz Yarıyılında genel not ortalamasına göre kurum içi yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 

A-BAŞVURU
 
Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri*(Tıp Fakültesi hariç)
Başvuru Tarihleri                   :
01-12 Ağustos 2022
Sonuçların İlanı                      : 02 Eylül 2022
Sonuçlara İtiraz                      : 05-06 Eylül 2022
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 12-14 Eylül 2022
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 15-16 Eylül 2022           
 
Tıp Fakültesi  Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri**
Başvuru Tarihleri                   :
25 Temmuz-03 Ağustos 2022
Sonuçların İlanı                      : 09 Ağustos 2022
Sonuçlara İtiraz                      : 10-11 Ağustos 2022
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 18-19 Ağustos 2022
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 22 Ağustos 2022
 

Başvuru Şekli
*Başvurular, başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz internet sayfasından online yapılacak olup gerekli belgeler öğrenciler tarafından taranarak sisteme yüklenecektir. 
 
Zorunlu Yabancı Dil (İng-Alm) Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı
 
Tıp Fakültesi İngilizce Tıp Programı hariç %100 veya % 30 yabancı dilde eğitim yapan Bölüm ve Programlara başvuru yapacak adaylar için:
18-19 Ağustos 2022
 
Yabancı Diller Yüksekokulunda yüz yüze yapılacaktır.
 

Başvuru Yapılacak Yerler: Başvurular
https://obs.mu.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresine online yapılacaktır
 

B-KABUL ŞARTLARI
 
1. Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılır.
2. Eşdeğer diploma programları arasında kurum içi yatay geçiş için adayların;
a) Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programına yatay geçiş yapacaklar hariç öğrenim görmekte oldukları Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulundaki bütün sınavlarını başarmış olmaları,
b) Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programına yatay geçiş yapacaklar hariç yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının en az 2,80 olması,
c) Tıp Fakültesi Türkçe Tıp Programına başvuran adayların kabulünde kullanılan, ilgili programa kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanları ve akademik ortalamaları dikkate alınarak hesaplanan  yatay geçiş değerlendirme puanı (DP) aşağıdaki formüle göre hesaplanarak bulunur.
Yatay geçiş değerlendirme puanı (DP)
X=Öğrencinin yerleştiği programa kaydolduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı
Y=İlgili programın adayın kaydolduğu yıldaki taban puanı (okul birincisi ve ek yerleştirmeler hariç)
Z=4’lük not sistemine göre adayın genel not ortalaması
Yatay Geçiş Değerlendirme puanı (DP)= [(X/Y)x80]+(Zx5)
 
Tıp Fakültesi yatay geçiş başvuruları ve değerlendirmeleri “
Tıp Fakültesi Yatay Geçiş Kılavuzuna" göre yapılır.

3. Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapılan bölüm/programlara başvuran adayların;
 
a) Öğretim dili %100 yabancı dil olan bölüm ve programlara yatay geçiş için %100 yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarda, öğretim dili %30 yabancı dil olan bölüm ve programlara yatay geçiş için %100 veya %30 yabancı dilde eğitim yapan bölüm ve programlarda öğrenim görüyor olması,
b) Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yapılan veya  ilanda belirtilen tarihlerde yapılacak yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavından ya da ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL sınavlarından aşağıda belirtilen puanları veya eşdeğer puan alması,
-Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Almanca Öğretmenliği Bölümleri ile Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı ile İngilizce Mütercim ve Tercümanlık (%30 İngilizce) Bölümlerine 70 puan,
- Mühendislik Fakültesinin bütün Bölümleri, Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama (%30 İngilizce) Bölümü, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) Bölümü, Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği (İngilizce) Bölümüne 65 puan,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (%30 İngilizce) Bölümlerine, Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (%30 İngilizce) Bölümüne 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan alınmış olması,
c) Adayın (a) bendindeki şartları taşıması ve yabancı dil hazırlık programında başarılı olduğunu belgelendirmesi
 
4. Öğrenim görmekte oldukları Bölüm /Programda disiplin cezası almamış olmaları
 
5. İkinci Öğretim Programından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adaylar öğrenim gördüğü en son yarıyılda %10’luk başarı dilimi içinde olmaları gerekir.
 

C- GEREKLİ BELGELER
 
1.
Başvuru dilekçesi. (İmzalı)
 
2. Başvuran öğrencinin izlediği bütün dersleri, bu derslerden aldığı notları, genel not ortalamasını gösteren onaylı not belgesi (transkript).
 
3. Öğrencinin disiplin cezası almadığına ilişkin onaylı belge.
 
4. ÖSYM Sınav Sonuç Belgesi.
 
5. Meslek Yüksekokulları için meslek stajını yapıp, yapmadığına dair onaylı belge.
 
6. İkinci öğretimden normal öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların yarıyıl sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin onaylı belge.
 
7. Onaylı öğrenci belgesi.
 
8. %100 veya %30 Yabancı dilde eğitim yapılan bölüm ve programlara yatay geçiş için başvuru yapacak adayların;
 
a) %100 veya %30 Yabancı dilde eğitim yapılan bölüm ve programda öğrenim gördüğüne dair onaylı belge
b) 4/b maddesinde belirtilen sınavlardan yatay geçiş yapmak için yeterli puan aldığını gösterir belge
 

Not: 1- İstenen belgeler, imzalı, elektronik imzalı veya e-devletten alınmış kare kodlu olmalıdır.
2- Eksik belge veya imzasız, onaysız dilekçe ve belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları onaylı ders içerikleri ile yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi 
kayıt anında teslim edeceklerdir.
 
 

*Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

*Üniversitemize ait taban puanlar için tıklayınız.

*İletisim Rehberi

*Üniversitemize Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri talep edilen başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere işlenmektedir.
 
Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 22.07.2022 10:53
Okunma Sayısı : 6908