Duyuru

2021-2022 Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları (Bahar YY)

Son Güncelleme Tarihi : 10.01.2022 14:48
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
Üniversitemize 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında genel not ortalamasına göre kurumlararası yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 
A-BAŞVURU
 
Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihleri                    :
17-21 Ocak 2022
Sonuçların İlanı                       : 04 Şubat 2022
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 07-09 Şubat 2022
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 10-11 Şubat 2022
 
Başvuru Şekli
Başvurular, başvuru tarihleri arasında Üniversitemiz internet sayfasından
online yapılacak olup, gerekli belgeler öğrenciler tarafından taranarak sisteme yüklenecektir.  
 
Zorunlu Yabancı Dil (İng-Alm) Hazırlık Programı Yeterlik Sınavı:
 
% 30 yabancı dilde eğitim yapan Programlara başvuru yapacak adaylar için:
28 Ocak 2022 saat 14:30’da, Yabancı Diller Yüksekokulunda yüz yüze yapılacaktır.
 
Başvuru Yapılacak Yerler: Başvurular https://obs.mu.edu.tr/oibs/hoa_app/ adresine online yapılacaktır.
 
B-KABUL ŞARTLARI

1- Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak yapılır.

2- Örgün Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş için adayların;
 1. Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda almaları gereken bütün derslerini başarmış olmaları,
 2. Yatay geçiş yapacakları yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 2,80 olması,
  3- Açık ve uzaktan öğretim programlarından yatay geçiş için adayların;
 1. Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda almaları gereken bütün derslerini başarmış olmaları gerekir.
 2. Yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının 4’lük not sisteminde en az 3,20 olması gerekir.
 3. Normal ve İkinci öğretim programlarından yatay geçiş için başvuru yapan adaylar yerleştirildikten sonra boş kalan kontenjanlara, açık ve uzaktan öğretim programlarından başvuru yapan adaylar yerleştirilir.                                                                                                                                                                                                                                                   
4- Değerlendirmeler 4’lük not sistemine göre yapılır. Not Belgesinde (transkript) dörtlük not sistemine göre genel not ortalaması bulunmayan öğrencilerin not dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
 
5- Tamamen veya kısmen yabancı dilde eğitim yapılan programlara başvuran adayların;
 1. Öğretim dili %30 yabancı dil olan programlara yatay geçiş için öğretim dili %100 veya %30 yabancı dilde eğitim yapan programlarda öğrenim görüyor olması,
 2. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğine göre Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu Yönetim Kurulu kararı ile adayın öğrenim gördüğü üniversitede aldığı yabancı dil hazırlık programı eğitiminin yeterli kabul edilmesi,
 3. Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilanda belirtilen tarihlerde yapılacak yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavından veya ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL sınavlarından veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından aşağıda belirtilen puanları veya eşdeğer puanı alması,
        -Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (%30 İngilizce) Programına 55 puan almış olması,
      d. Adayın (a) bendindeki şartları taşıması (b) ve (c) bendlerinden herhangi birisi ile yabancı dil hazırlık programında başarılı olduğunu belgelendirmesi

6- Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almamış olmaları. 
7- Yurt dışından Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen adayların;  
 1. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekir.
 2. Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencilerin üniversiteye yerleştiği yıldaki ÖSYM’ nin yaptığı sınavlarda ön lisans programları için TYT’de 150 veya daha fazla puan ya da yurtdışı sınavlarda eşdeğer puan almaları gerekir.
 3. Öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans veya lisans diploma programına eşdeğer program olması gerekir.
8- İkinci Öğretim Programından normal öğretim programlarına yatay geçiş yapmak isteyen adaylar öğrenim gördüğü en son yarıyılda %10’luk başarı dilimi içinde olmaları gerekir.

9- Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Yat Kaptanlığı Programına yatay geçiş yapmak için başvuracak adayların “Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi” ile “Gemi Adamları ve Kılavuz Kaptanlar Yönetmeliği”ne göre Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Eğitim ve Belgelendirme Daire Başkanlığı tarafından yetkilendirilmiş bir yükseköğretim programında öğrenci olmaları gerekir.  


C- GEREKLİ BELGELER
1- Başvuru dilekçesi. (İmzalı)  
2- Adayın kayıtlı olduğu üniversitede aldığı bütün dersleri, bu derslerdeki başarı durumunu genel akademik not ortalamasını gösteren onaylı not belgesi (transkript).  
3- Adayın disiplin cezası almadığına ilişkin onaylı belge.  
4- ÖSYM ya da yurtdışı eşdeğer Sınav Sonuç Belgesi 
5- Meslek Yüksekokulları için meslek stajını yapıp, yapmadığına dair onaylı belge. 
6- İkinci öğretimden normal öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların yarıyıl sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin onaylı belge.  
7- Onaylı öğrenci belgesi.  

8- %30 Yabancı dilde eğitim yapılan programlara yatay geçiş için başvuru yapacak adayların
 1. %100 veya %30 Yabancı dilde eğitim yapılan bölüm ve programda öğrenim gördüğüne dair onaylı belge
 2. Öğrenim görmekte olduğu Üniversitede Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimi aldığını ve eğitim bilgilerinin gösterir belge veya ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından alınan belge
 3. Öğrenim görmekte olduğu Üniversitede aldığı zorunlu Yabancı Dil Hazırlık eğitimi “Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne göre yabancı diller yönetim kurulu kararı ile yeterli görülmeyen veya ulusal / uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından yeterli puan aldığını gösterir belgesi olmayan adayların ilanda belirtilen tarihlerde gireceği yabancı dil hazırlık programı yeterlik sınavında alacağı yeterlik belgesi
  9- Yurt dışındaki (KKTC hariç) yükseköğretim kurumundan yatay geçiş başvurusu yapacak adayların,
 1. Kayıtlı olduğu üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınma belgesi,
 2. ÖSYM tarafından yapılan YKS’ de alınan TYT puanlarını ve başarı sıralamalarını gösterir belge.
Not: 1- İstenen belgeler, imzalı, elektronik imzalı veya e-devletten alınmış kare kodlu olmalıdır.
2- Eksik belge veya imzasız, onaysız dilekçe ve belgeler ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları onaylı ders içerikleri ile yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi 
kayıt anında teslim edeceklerdir.
 
 *Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

*Üniversitemize ait taban puanlar için tıklayınız.

*İletisim Rehberi
 
*Üniversitemize Yatay geçiş başvurusunda bulunan adayların kişisel verileri talep edilen başvuru işlemlerinde kullanılmak üzere işlenmektedir.
 
Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 10.01.2022 10:00
Okunma Sayısı : 2967