Duyuru

2020-2021 Kurumlararası Yatay Geçiş Kontenjanları (Güz YY)

Son Güncelleme Tarihi : 07.09.2020 15:51
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

 
Üniversitemize 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı kurumlararası yatay geçiş yolu ile kabul edilecek öğrencilere ilişkin kontenjanlar, kabul şartları, başvuru tarihleri ve gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 
A-BAŞVURU
 
Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri (Tıp Fakültesi hariç)
Başvuru Tarihleri                   : 04 Ağustos 21 Ağustos 2020
Sonuçların İlanı                      : 04 Eylül 2020
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 14-16 Eylül 2020
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 17-18 Eylül 2020  

Tıp Fakültesi  Başvuru, Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri

Başvuru Tarihleri                    :20 Temmuz- 07 Ağustos 2020
Sonuçların İlanı                      : 14 Ağustos 2020
Asıl Aday Kayıt Tarihleri       : 17-18 Ağustos 2020
Yedek Aday Kayıt Tarihleri  : 19 Ağustos 2020     
 
Başvuru Şekli
*Başvurular, gerekli belgelerle birlikte şahsen veya posta  yolu ile yapılacaktır. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.
 
Başvuru Yapılacak Yerler : Başvurular yatay geçiş yapılmak istenen Fakülte / Yüksekokulu / Meslek Yüksekokulunun Dekanlık ve Müdürlüklerine yapılır.
  

B-KABUL ŞARTLARI
 
1- Yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümlerine uygun olarak yapılır.
2- Örgün Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş için öğrencilerin;
a) Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda almaları gereken bütün derslerini başarmış olmaları,
b) Yatay geçiş yapacakları yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının en az 4’lük not sisteminde 2,40 olması, (Tıp fakültesine yatay geçiş yapacaklar hariç)
c) Tıp Fakültesi için yatay geçiş yapacakları yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının en az 4’lük not sisteminde 3.00 olması, öğrenci kabullünün yerleştirme puanına (YP) göre yapılması, yerleştirme puanının eşit olması halinde LYS (MF-3) )/AYT (SAY)  puanı yüksek olana öncelik verilmesi,
3- Açık ve uzaktan öğretim programlarından yatay geçiş için öğrencilerin;
a) Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumunda almaları gereken bütün derslerini başarmış olmaları,
b) Yatay geçiş yapacakları sınıftan veya yarıyıldan önceki öğrenim süresinde sağladıkları genel not ortalamasının en az 4’lük not sisteminde 3,20 olması,
c) Örgün Yükseköğretim Kurumlarından yatay geçiş için müracaat eden adaylar yerleştirildikten sonra boş kalan kontenjanlara, açık ve uzaktan öğretim programlarından başvuru yapan adayların yerleştirilmeleri,
4- Değerlendirmeler 4’lük not sistemine göre yapılır. Not Belgesinde (transkript) dörtlük not sistemine göre genel not ortalaması bulunmayan öğrencilerin not dönüştürülmesinde Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
     a) Tıp Fakültesi için başvuran adayların LYS (MF-3)/AYT (SAY) puanları ve akademik ortalamaları dikkate alınarak hesaplanan Yerleştirme Puanı (YP)aşağıdaki formüle göre hesaplanarak yatay geçiş yerleştirme puanı bulunur. Tıp Fakültesi yatay geçiş yerleştirme puanı hesaplamasında kullanılan Z değerinin bulunmasında Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenen dönüştürme tablosu kullanılır.
Yatay geçiş yerleştirme puanı
X=Öğrencinin yerleştiği programdaki LYS (MF-3)/AYT (SAY)  puanı
Y=MSKÜ Tıp Fakültesinin LYS (MF-3)/AYT (SAY) taban puanı (okul birincisi ve ek yerleştirmeler hariç)
Z=100’lük sisteme göre genel akademik ortalaması
Değerlendirmeye esas puan= [(X/Y)x100)]x(0,60)+(Zx0,40)
5-Yatay geçiş için ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL sınavlarından;
 -Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Almanca Öğretmenliği Bölümleri ile Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne 70 puan,
- Mühendislik Fakültesinin bütün Bölümleri, Tıp Fakültesi (İngilizce), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) Bölümüne 65 puan,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (%30 İngilizce) Bölümlerine, Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (%30 İngilizce) Bölümüne 55 puan veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından eşdeğer puan alınmış olması,
6- Öğrenim görmekte oldukları yükseköğretim kurumundan disiplin cezası almamış olmaları.
7- Yurt dışından Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen öğrencilerin;
a) Yurt dışındaki yükseköğretim kurumuna kayıt yaptırmış olduğu yıldaki ÖSYS/YKS Kılavuzlarında yer alan şartları sağlamaları gerekir.
b) Yükseköğretim kurumları sınavı (YKS) kılavuzlarında başarı sıralaması şartı getirilen Tıp, Mühendislik, Teknoloji (Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği hariç), Mimarlık, Eğitim fakültelerindeki programlar için öğrencilerin üniversiteye yerleştiği yıldaki YKS kılavuzunda ilgili program için aranan başarı sırasını sağlamaları gerekir.
c) Başarı sırası aranmayan programlar için öğrencilerin üniversiteye yerleştiği yıldaki ÖSYM’ nin yaptığı sınavlarda ön lisans programları için YGS’de ilgili puan türünde 140 veya daha fazla, TYT’de 150 veya daha fazla, lisans programları için LYS/AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 veya daha fazla puan ya da yurtdışı sınavlarda eşdeğer puan almaları gerekir.
d) Başvuru ve kabul işlemleri “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”in Ek Madde 2’si uyarınca 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz yarıyılı yatay geçiş işlemlerine mahsus olmak üzere 27.05.2020 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan kararlar doğrultusunda yapılır.
e) Öğrencinin yurtdışında öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumunun ve eğitimin yapıldığı programın ön lisans veya lisans diploması vermeye yetkili bir kurum olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınması ve kayıtlı olduğu diploma programının, yatay geçiş için başvurduğu ön lisans ve lisans diploma programına eşdeğer program olması gerekir.
 

 C- GEREKLİ BELGELER
 
1- Başvuru dilekçesi.
 
2- Başvuran öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitede aldığı bütün dersleri, bu derslerdeki başarı durumunu genel akademik not ortalamasını gösteren not belgesi (transkript) aslı.
 
3- Öğrencinin disiplin cezası almadığına ilişkin belge.
 
4- ÖSYM ya da yurtdışı eşdeğer Sınav Sonuç Belgesinin fotokopisi
 
5- Meslek Yüksekokulları için meslek stajını yapıp, yapmadığına dair belge.
 
6- İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapmak isteyen adayların yarıyıl sonu itibariyle ilk %10’a girdiklerine ilişkin belge.
 
7- Öğrenci belgesi.
 
8- ÜDS, KPDS, YDS, YÖKDİL veya Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavı sonuç belgesi,
- Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği ve Almanca Öğretmenliği Bölümleri ile Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne,
- Mühendislik Fakültesinin bütün Bölümleri, Tıp Fakültesi (İngilizce), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat (İngilizce) Bölümüne,
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (%30 İngilizce), Uluslararası Ticaret ve Finansman (%30 İngilizce) Bölümlerine, Ortaca Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği (%30 İngilizce) Bölümüne yatay geçiş için müracaat edecek adaylardan istenir.
 
9- Yurt dışındaki (KKTC hariç) yükseköğretim kurumundan yatay geçiş başvurusu yapacak adayların kayıtlı olduğu üniversitelerin Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınma belgesi
  
Yatay geçiş hakkı kazanan adaylar kayıtlı oldukları üniversiteden alacakları onaylı ders içerikleri ile 
yatay geçişine engel bir durum olmadığına dair belgeyi kayıt anında teslim edeceklerdir.

*Yatay geçiş kontenjanları için tıklayınız.

*Üniversitemize ait taban puanlar için tıklayınız.

*Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

İletisim Rehberi

Yayınlayan : oidb.mu.edu.tr Tarih : 06.07.2020 0:00
Okunma Sayısı : 68047