Personel

Prof.Dr. Aycan Çiçek Sağlam
Prof.Dr.
Aycan Çiçek Sağlam
@ E-posta
aycancicek@mu.edu.tr
Telefon

Kadro Bilgileri

Görev Birimi

Eğitim Fakültesi

Kadro Birimi

Eğitim Fakültesi / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Yönetimi Abd

Öğrenim Bilgileri

Yayin Bilgileri

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çiçek.,A., Güvercin.,D., 2016. Teacher burnout - an evaluation according to demographic, organizational and personal variables. ICLEL 2015: 1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG LEARNING AND LEADERSHIP FOR ALL (Proceedings Book)

SCI veya SCI Expanded, SSCI, AHCI dışındaki uluslararası indexler tarafından taranan dergilerde yayımlanan tam makale

1-) Çiçek Sağlam Aycan, Çankaya İbrahim Halil, Üçer Hakan, Çetin Muhammet, 2017. The effect of ınformation literacy on teachers’ critical thinking tendencies.. Journal of Education and Learning
2-) Çiçek Sağlam Aycan, Geçer Ali, Bağ Derya, 2017. Training and appointing processes of school leaders in developed and developing countries: how is the situation in Turkey?. Universal Journal of Educational Research
3-) Çiçek Sağlam Aycan, Emirbey Ali Rıza, 2017. Okul yöneticilerinin etik liderlik davranışları ile öğretmen motivasyonu arasındaki ilişki. Tidsad (Türkİslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi
4-) Çiçek Sağlam Aycan, Aydoğmuş Murat, 2017. Secondary school directors’ communication competence on the basis of teacher opinions. üniversitepark Bülten
5-) ÇİÇEK SAĞLAM.,A., 2016. The Effects of Vocational High School Teachers’ Perceived Trust on Organizational Silence. Journal of Education and Training Studies
6-) Çankaya.,İ., ÇİÇEK SAĞLAM.,A., ÖZTÜRK.,E., 2016. A Scale Development Study about School Safety. International Journal of Humanities and Social Science Invention
7-) ÇİÇEK SAĞLAM.,A., ÖZSEZER.,S., 2015. LİSELERDE OKUL YÖNETİMLERİNİN KRİZ YÖNETME BECERİLERİNE İLİSKİN ÖĞRETMEN GÖRÜSLERİ. ELECTRONIC JOURNAL OF EDUCATION SCIENCES
8-) ÇİÇEK SAĞLAM.,A., YÜKSEL., ., 2015. Liselerde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin örgütsel sessizliğe ilişkin görüşleri” (The views of managers and teachers working in high schools about organizational silence). Turkish Studies Academic Journal
9-) ÇİÇEK SAĞLAM.,A., BÜYÜKUYSAL.,E., 2013. Üniversite son sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünmenin önündeki engeller (Critical thinking levels of senior students at education faculties and their views on obstacles to critical thinking). Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış tam makale

1-) Çiçek Sağlam.,A., Aydoğmuş.,M., 2016. Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerin Eğitim Sistemlerinin Denetim Yapıları Karşılaştırıldığında Türkiye Eğitim Sisteminin Denetimi Ne Durumdadır?*. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
2-) Çiçek Sağlam.,A., Dönmez.,N., 2016. Meslek Liselerinde Öğrenci Devamsızlığının Nedenleri ve Olası Çözüm Yollarına İlişkin Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri. Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi
3-) YANCI.,F., ÇİÇEK SAĞLAM.,A., 2014. Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin duygusal zekâları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi
4-) ÇİÇEK SAĞLAM.,A., 2011. Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi
5-) SAĞLAM.,M., ÇİÇEK SAĞLAM.,A., 2005. Öğretmenlik mesleğinin maddi yönüne ilişkin genel bir değerlendirme. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi

Uluslararası kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda özet metin olarak yayımlanan bildiri

1-) Çiçek Sağlam Aycan, Emir Ali, 2017. Öğretmenlerin örgütsel adalete ilişkin Görüşleri ile motivasyon düzeyleri Arasındaki ilişki.. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
2-) Çiçek Sağlam Aycan, Kara Bilal, 2017. İlköğretim Okullarında Değerler Eğitimi Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Görüşleri.. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
3-) Çiçek Sağlam Aycan, Emirbey Ali Rıza, 2017. Okul Yöneticilerinin Etik LiderlikDavranışları İle Öğretmen Motivasyonu Arasındaki İlişki.. 2. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi
4-) Çiçek Sağlam Aycan, Yorulmaz Yılmaz İlker, Türkkaş Anasız Burcu, Çolak İbrahim, Dumlu Nahide Nur, 2017. The effect of academic staffs’ power distance perceptions on organizational silence. II. International Contemporary Educational Research Congress
5-) Çolak İbrahim, Yorulmaz Yılmaz İlker, Türkkaş Anasız Burcu, Dumlu Nahide Nur, Çiçek Sağlam Aycan, 2017. Örgütsel sessizlik ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. II. International Contemporary Educational Research Congress
6-) Çiçek Sağlam Aycan, Karın Emre, 2017. Okul Müdürlerinin Motivasyonlarına Etki Eden Faktörler. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
7-) Çiçek Sağlam Aycan, Özsezer Sevda, 2017. A Case Study Upon Fatıh Project: Examınıng The Change In A Case Hıgh School In Lıghts Of The Leadıng And Managıng Change Theorıes. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
8-) Çiçek Sağlam Aycan, Tolu Rabia, 2017. Öğretmenlerin Motivasyonunu Azaltan Ve Arttıran Etmenler. II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu
9-) ÇİÇEK SAĞLAM.,A., AYDOĞMUŞ.,M., 2016. ORTAÖĞRETİM OKULLARINDA GÖREV YAPAN ÖĞRETMENLERİN İŞ MOTİVASYONLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ. II rd International Eurasian Educational Research Congress 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
10-) ÇİÇEK SAĞLAM.,A., GÜVERCİN.,D., 2016. Ortaöğretim Kurumlarında Görülen Bilgi Uçurma (Whistleblowing) Nedenlerine ve Bilgi Uçurma Sürecine İlişkin Öğretmen ve Yönetici Görüşleri. III rd International Eurasian Educational Research Congress 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi
11-) Çiçek Sağlam.,A., Çankaya.,İ., 2016. Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Eğilimleri İle Bilgi Okuryazarlık Durumlarının Çeşitli Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. 1. International Academic Research Congress
12-) Çiçek Sağlam.,A., Güler.,T., 2016. The Relationship Between The Secondary School Managers’ Ethical Leadership Behaviors And Organizational Silence of Teachers. 1. International Academic Research Congress

Alanında tanınmış uluslar arası yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) ÇİÇEK SAĞLAM.,A., . 2013. Yönetimde Yeni Yaklaşımlar. Yayın Evi: Pegem A Yayıncılık

Alanında tanınmış ulusal yayınevlerince yayımlanan kitap yazarlığı

1-) ÇİÇEK.,A., . 2007. Eğitim örgütlerinde kuramdan uygulamaya güdüleme. Yayın Evi: Nobel Yayın Dağıtım

Alanında tanınmış uluslararası yayınevlerince yayımlanan kitaplarda bölüm yazarlığı

1-) . 2017. Researches on Science and Art in 21st Century Turkey/Comparison of Turkey’s Higher Educational Audit Structure with Developed and Developing Countries. Yayın Evi: Gece Publishing

Alanında yurtiçinde yayımlanan kitap editörlüğü

1-) Editörlük Türü: Kitap. 2017. Eğitim Bilimine Giriş.

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, tarafından taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
2-) Üniversite son sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünmenin önündeki engeller (Critical thinking levels of senior students at education faculties and their views on obstacles to critical thinking) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

SCI veya SCI-Expanded, SSCI, AHCI, dışındaki uluslararası indexlerde taranan dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:6
2-) Liselerde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin örgütsel sessizliğe ilişkin görüşleri” (The views of managers and teachers working in high schools about organizational silence) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Üniversite son sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme düzeyleri ve eleştirel düşünmenin önündeki engeller (Critical thinking levels of senior students at education faculties and their views on obstacles to critical thinking) - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2

Ulusal hakemli dergilerde adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Müzik öğretmenliği bölümü öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:3
2-) Liselerde görev yapan öğretmen ve yöneticilerin örgütsel sessizliğe ilişkin görüşleri” (The views of managers and teachers working in high schools about organizational silence) - Atıf Yılı: 2017 Atıf Sayısı:1
3-) Öğretmenlik mesleğinin maddi yönüne ilişkin genel bir değerlendirme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:2
4-) Ortaöğretim okulu öğretmenlerinin duygusal zekâları ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1
5-) Eğitim örgütlerinde kuramdan uygulamaya güdüleme - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:1

Yurtdışında yayımlanan, adayın yazar olarak yer almadığı kitaplarda, adayın eserlerine yapılan atıf

1-) Yönetimde Yeni Yaklaşımlar - Atıf Yılı: 2016 Atıf Sayısı:0

Bilimsel Araştırma Projelerinde (BAP) Yürütücülük

1-) Proje Durum: Tamamlandı. Projedeki Görev: Yürütücü. Konu: . Proje Türü: Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi. Öğretim Elemanlarının Güç Mesafesi Algılarının Örgütsel Sessizliklerine Etkisi. 2017-2017

Verdiği Dersler

EBB4806 2017-2018 Yaz

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EYT 5008 2017-2018 Bahar

EĞİTİM DENETİMİ VE UYGULAMASI

EYT 6017 2017-2018 Bahar

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

EBB4806 2017-2018 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB3814 2017-2018 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB3814 2017-2018 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB4806 2017-2018 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB4806 2017-2018 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB1801 2017-2018 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

EYT 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

PFD4009 2017-2018 Güz

SINIF YÖNETİMİ

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EBB1801 2017-2018 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EYT 5700 2017-2018 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EBB 1801 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ

EYT 6017 2017-2018 Güz

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

EYT 5000 2017-2018 Güz

TEZ ÇALIŞMASI

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2017-2018 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4009 2017-2018 Güz

SINIF YÖNETİMİ

PFD4009 2017-2018 Güz

SINIF YÖNETİMİ

EBB4806 2016-2017 Yaz

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB1801 2016-2017 Yaz

Eğitim Bilimlerine Giriş

EBB3803 2016-2017 Yaz

Sınıf Yönetimi

EBB4806 2016-2017 Yaz

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EYT 5512 2016-2017 Bahar

EĞİTİM ÖRGÜTLERİNDE DEĞİŞİM YÖNETİMİ

EBB 4804 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

EYT 6700 2016-2017 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

EBB4806 2016-2017 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB4914 2016-2017 Bahar

Türk Eğitim Sisteminde Sorunlar Eğilimler ve Gelişmeler

EYT 5090 2016-2017 Bahar

SEMİNER

EYT 5700 2016-2017 Bahar

UZMANLIK ALAN DERSİ

EYT 6526 2016-2017 Bahar

Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış

EBB3802 2016-2017 Bahar

Sınıf Yönetimi

EBB4806 2016-2017 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB 4804 2016-2017 Bahar

ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EBB1801 2016-2017 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EBB1801 2016-2017 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

EBB 1801 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ

EBB 1801 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ

EBB1801 2016-2017 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

EBB1801 2016-2017 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EBB1801 2016-2017 Güz

Eğitim Bilimlerine Giriş

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EYT 5700 2016-2017 Güz

UZMANLIK ALAN DERSİ

EYT 6009 2016-2017 Güz

Eğitimde İnsan Kaynakları Yönetimi

EYT 6700 2016-2017 Güz

Uzmanlık Alan Dersi

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

PFD4001 2016-2017 Güz

EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ

EBB3803 2015-2016 Yaz

Sınıf Yönetimi

EBB 1801 2015-2016 Yaz

EĞİTİM BİLİMLERİNE GİRİŞ

EBB4806 2015-2016 Yaz

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EYT 6700 2015-2016 Bahar

Uzmanlık Alan Dersi

EBB3814 2015-2016 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EBB3802 2015-2016 Bahar

Sınıf Yönetimi

EBB4806 2015-2016 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi

EYT 6526 2015-2016 Bahar

Eğitim Yönetiminde Örgütsel Davranış

EBB3814 2015-2016 Bahar

Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi